گزارش کاری

قرارداد کرایه گیری شش عراده لندکروزر زرهی برای اعضای کمیسیون شکایات - ۱۳۹۸

قرارداد تهیه کمره های امنیتی برای دفتر مرکزی کمیسیون شکایات - ۱۳۹۸

قرارداد ده عراده وسایط برای ریاست تحلیل و بررسی کمیسیون شکایات ۱۳۹۷

قرارداد گاز مایع برای کمیسیون شکایات انتخاباتی سال ۱۳۹۸

قرارداد کرایه گیری (۶) عراده وسایط زرهی برای اعضای کمیسیون شکایات (۲) ۱۳۹۸

قرارداد کرایه گیری 6 عراده وسایط زرهی برای اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی (۱) ۱۳۹۸

قرارداد تیل کمیسیون شکایات برای سال ۱۳۹۸

قرارداد تست خاک زمین کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ۱۳۹۸

قرارداد تمدید دوباب تعمیر برای دفترولایتی کابل کمیسیون شکایات ۱۳۹۸

قرارداد تمدید تعمیر ۶۰ اتاقه کمیسیون شکایات ۱۳۹۸

قرارداد تهیه تجهیزات دفتری کمیسیون شکایات ۱۳۹۸

قرارداد کرایه گیری تعمیر الحاقیه کمیسیون شکایات ۱۳۹۸

قرارداد تخلیه فاضلاب کمیسیون شکایات برای سال ۱۳۹۸

قرارداد تهیه و تدارک تحکیمات امنیتی تعمیر جدید کمیسیون شکایات ۱۳۹۸

قرارداد تحکیمات امنیتی کمیسیون شکایات (تعدیل یک باب دروازه زرهی و نصب آن) ۱۳۹۸

قرارداد تهیه تجهیزات دفتری دفاتر مرکزی کمیسیون شکایات ۱۳۹۸

قرارداد پروزه جات وسایط کمیسیون شکایات ۱۳۹۸

قرارداد انتقالات اجناس کمیسیون به تعمیر جدید ۱۳۹۸

قرارداد انترنت سال ۱۳۹۷

گزارش اجراآت آمریت تدارکات در سال مالی ۱۳۹۸

گزارش روز رای دهی انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸

گزارش انتخابات ولسی جرگه سال ۱۳۹۸

گزارش آمار و ثبت مراکز رای دهی در انتخابات سال ۱۳۹۷

گزارش کمیسیون شکایات انتخاباتی از روند بررسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضات مربوط به فهرست کاندیدان ولسی جرگه سال 1397 و اعلام نتایج آن