فورمهای نتایج بازشماری انتخابات ولسی جرگه سال 1397 - ولایت کابل

فورم 1 نتایج بازشماری روز پانزدهم ولایت کابل (سه شنبه، 13 قوس 1397)

فورم 2 نتایج بازشماری روز پانزدهم ولایت کابل (سه شنبه، 13 قوس 1397)

فورم 3 نتایج بازشماری روز پانزدهم ولایت کابل (سه شنبه، 13 قوس 1397)

فورم 1 نتایج بازشماری روز چهاردهم ولایت کابل (دوشنبه، 12 قوس 1397)

فورم 2 نتایج بازشماری روز چهاردهم ولایت کابل (دوشنبه، 12 قوس 1397)

فورم 1 نتایج بازشماری روز سیزدهم ولایت کابل (یکشنبه، 11 قوس 1397)

فورم 2 نتایج بازشماری روز سیزدهم ولایت کابل (یکشنبه، 11 قوس 1397)

فورم 1 نتایج بازشماری روز دوازدهم ولایت کابل ( شنبه، 10 قوس 1397)

فورم 2 نتایج بازشماری روز دوازدهم ولایت کابل ( شنبه، 10 قوس 1397)

فورم 1 نتایج بازشماری روز یازدهم ولایت کابل ( پنج شنبه، 8 قوس 1397)

فورم 2 نتایج بازشماری روز یازدهم ولایت کابل ( پنج شنبه، 8 قوس 1397)

فورم نتایج بازشماری روز دهم ولایت کابل ( چهارشنبه، 7 قوس 1397)

فورم 1 نتایج بازشماری روز نهم ولایت کابل ( سه شنبه، 6 قوس 1397)

فورم 2 نتایج بازشماری روز نهم ولایت کابل ( سه شنبه، 6 قوس 1397)

فورم 1 نتایج بازشماری روز هشتم ولایت کابل (دوشنبه، 5 قوس 1397)

فورم 2 نتایج بازشماری روز هشتم ولایت کابل (دوشنبه، 5 قوس 1397)

فورم نتایج بازشماری روز هفتم ولایت کابل - شامل لیست 128 مرکز (یکشنبه، 4 قوس 1397)

فورم نتایج بازشماری روز هفتم ولایت کابل - خارج از لیست 128 مرکز (یکشنبه، 4 قوس 1397)

فورم نتایج بازشماری روز ششم ولایت کابل (شنبه، 3 قوس 1397)

فورم 2 نتایج بازشماری روز پنجم ولایت کابل (دوشنبه، 28 عقرب 1397)

فورم 1 نتایج بازشماری روز پنجم ولایت کابل (دوشنبه، 28 عقرب 1397)

فورم نتایج بازشماری روز چهارم ولایت کابل (شنبه، 26 عقرب 1397)

فورم نتایج بازشماری روز سوم ولایت کابل (پنج شنبه، 24 عقرب 1397)

فورم نتایج روز دوم بازشماری ولایت کابل (چهارشنبه، 23 عقرب 1397)

فورم نتایج بازشماری روز اول ولایت کابل (سه شنبه، 22 عقرب 1397)