تصمیم های مرکزی

مصوبه بررسی موضوع هیئت اداری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵)

 

فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲)

فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴)

گزارش ولایتی جریمه های نقدی کاندیدان ولسی جرگه 1397

فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰)

فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹)

فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۹/۶)

فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۹/۲)

فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۹)

فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۶)

فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۶)

فورم های ابلاغ تصمیم ۰۱ (مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۵)

فورم های ابلاغ تصمیم ۰۲ (مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۵)

فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴)

فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳)

فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۲)

فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۸/۹)

فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۸/۵)

فورم ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲)

ابلاغیه های تصمیم قضایای شماره ۳۱، ۵، ۲۳، ۲۶، ۲۹ و ۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵

بررسی موضوع استفاده از اطفال در کمپاین های انتخاباتی

بررسی تخلفات انتخاباتی تکت های انتخاباتی "دولت ساز" و "ثبات و همگرایی"

بررسی جریمه های کاندیدان انتخابات سال 1397

صورت جلسه بررسی طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشی از ثبت نام رای دهندگان و کود رفتار اعضای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

مصوبه کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد تصامیم کمیسیون های ولایتی (مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۳)

مصوبه کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد هیأت اداری (مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴)

فورم ابلاغ تصمیم مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۹۷ کمیسیون شکایات انتخاباتی در ارتباط به عدم اخذ اسناد کاندیدان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات

تصمیم مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ کمیسیون شکایات انتخاباتی در ارتباط به تعیین و توظیف کمیشنران ولایتی

مصوبه کمیسیون در ارتباط به ثبت شکایات نسبت به فهرست ابتدایی کاندیدان

تصمیم مورخ (۱۳۹۷/۴/۳) کمیسیون شکایات انتخاباتی درمورد شکایت مربوط به عدم پذیرش اسناد متقاضیان کاندیدان ولسی جرگه از طرف کمیسیون انتخابات به دلیل انقضای زمان ثبت نام کاندیدان

صورت جلسه مصوبه چگونگی استفاده از کمره های امنیتی در داخل شعبات کمیسیون

تصمیم کمیسیون شکایات در مورد تطبیق معیارات بخاطر تفکیک آرای معتبر از غیر معتبر در انتخابات ولسی جرگه میزان سال ۱۳۹۷

لیست کاندیدان حذف شده از فهرست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال 1397

صورت جلسه بحث در مورد فعال سازی مجدد سیستم حاضری الکترونیکی کارمندان کمیسیون مرکزی

صورت جلسه چگونگی ثبت و رسیدگی به اعتراضات مربوط به فهرست رای دهندگان و رسیدگی به تخلفات مربوط به مبارزات انتخاباتی

مصوبه کمیسیون شکایات انتخاباتی در رابطه رسیدگی به اعتراضات / شکایات در پیوند به لیست ابتدایی کاندیدان ولسی جرگه 1397

تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی درمورد اعتراضات کاندیدان ولسی جرگه برای انتخابات سال ۱۳۹۷ که از جانب کمیسیون انتخابات حذف گردیده بودند

مصوبه پلان عملیاتی رسیدگی به شکایات انتخاباتی

مصوبه میکانیزم جلوگیری از ثبت نام تکراری رأی دهندگان

مصوبه کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد شکایات ناشی از ارزیابی و متوازن سازی مراکز و محلات رای دهی

تصامیم و مصوبات کمیسیون شکایات انتخاباتی

قضایای انتخاباتی