ریاست اطلاعات و آگاهی عامه

ریاست اطلاعات و آگاهی عامه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به حیث یک ریاست دایمی در تشکیل این کمیسیون مسئول طرح و تطبیق نمودن فعالیت های آگاهی و ارتباطات عامه میباشد. این ریاست مسولیت دارد تا برای جریان کلی از اطلاعات در مورد نقش و مسولیت کمیسیون شکایات انتخاباتی و پروسه ثبت شکایات به جوانب ذیدخل مانند (رای دهنده گان، کاندیدان و نماینده گان، احذاب سیاسی، نهادهای حقوق زنان، نهادهای جامع مدنی، رسانه ها، نهادهای نظارت کننده و غیره) معلومات ارائه نماید. فعالیت های ریاست اطلاعات و آگاهی عامه بطور عموم شامل دو بخش است:

بخش اطلاعات که مشتمل است بر:

 • بخش عمومی اطلاعات
 • ژورنالیست
 • عکاس

بخش اطلاعات در مورد نقش و مسولیت های کمیسیون شکایات و پروسه ثبت شکایات پیام ها را ترتیب نموده و به منظور اطلاع رسانی گروپ های مورد نظر توسط رسانه های چاپی و الکترونیکی به نشر میرساند؛ مانند:

 1. اعلانات خدمات عامه تلویزیونی و رادیویی؛
 2. پوسترها؛
 3. کتابچه ها اطلاعاتی؛
 4. خبرنامه های چاپی؛
 5. سایت های انترنتی؛
 6. رسانه های اجتماعی؛
 7. جلسات علنی مطبوعاتی (ملاقات های رو در رو)؛
 8. کال سنتر؛
 9. اخبار و نشریه های طباعتی (روز نامه، هفته نامه و غیره )؛

بخش روابط خارجی که مشتمل است بر:

 • بخش عمومی ارتباطات داخلی و خارجی
 • برنامه نویس ویب سایت

بخش روابط خارجی، ارتباطات موثر و نزدیک با نهادهای رسانه یی توسط برگزاری کانفرانس های مطبوعاتی،جلسات علنی، اعلامیه مطبوعاتی، میزگرد، مصاحبه ها و دیگر پروگرام های مربوطه رسانه یی که موجودیت سخنگوی و یا نماینده کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در آن ضرور باشد، ایجاد و حفظ می نمایند.

همچنان ریاست اطلاعات و آگاهی عامه از رسانه ها نظارت نموده و راپور و نکات مورد بحث را به سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی تهیه مینماید.