ریاست دفتر

وظایف و صلاحیت ها:

ریاست دفتر جهت مدیریت و رهبری پرسونل تحت اثر، ترتیب، تنظیم و ارسال پلان های تدابیری، احکام و تحریر هدایت نامه های مقام ریاست کمیسیون به نهادهای مربوط، کنترول و مراقبت از تطبیق محتویات پلان های تدابیری، هدایت نامه ها و دایرکتیف ها به منظور تطبیق به موقع محتویات متذکره، تنظیم ارتباط مقام ریاست کمیسیون با مقام ریاست جمهوری، شورای ملی و مطبوعات جهت اتخاذ تدابیر کاری و بهبود امور، تنظیم امور، صدور اوامر و احکام مقام اداره به ادارات ذیربط جهت تطبیق و عیار سازی اجراآت مطابق آن، تکثیر مصوبات ریاست دولت و شورای ملی به واحدهای تحت اثر غرض اطمینان دهی از تحقق آن، ارجاع مکاتیب، درخواستی ها و عرایض و شکایات مراجعین به شعبات مربوطه بعد از اخذ هدایت مقام جهت اجراآت لازم، تامین ارتباط با مراجع ذیربط و نظارت و ارزیابی کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیر بعدی ارتقای باز دهی کاری. در تشکیل کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار گرفته است، این ریاست در امورات کاری خویش به صورت مستقیم به مقام کمیسیون شکایات انتخاباتی پاسخگو می باشد.