ریاست پلان و پالیسی

ریاست پلان و پالیسی وظیفه دارد تا پلانهای عمومی، لوایح، طرزالعمل ها، رهنمود ها و پالیسی مربوط به کمیسیون شکایات انتخاباتی را با هماهنگی ریاست های مربوطه تهیه و ترتیب نماید. در ضمن مسئولیت دارد تا راپور ها در مورد فعالیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی به سایر ریاست های کمیسیون شکایات انتخاباتی (بطور مثال، راپور درسهای اموخته شده) و راپور سالانه کمیسیون را ترتیب نموده و با کمیشنران در میان بگزارد. و همچنان این ریاست مسئول رهبری انکشاف و نظارت پلان ستراتیژیک کمیسیون شکایات انتخاباتی میباشد.

وظایف و مسئولیت های عمده ریاست پلان و پالیسی قرار شرح ذیل است:

  • ایجاد و توسعه پالیسی به شمول مسوده نویسی طرزالعمل ها و رهنمود ها.
  • همکاری تخنیکی با ریاست های مربوطه کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور تهیه و ترتیب پلان های کوتاه مدت و دراز مدت.
  • همکاری در تهیه پلان ستراتیژیک و نظارت از تطبیق بهتر آن.
  • توسعه و انکشاف پلان ستراتیژیک به اساس ضروریات.
  • نظارت و ارزیابی از پروسه تطبیق پالیسی ها.
  • ترتیب راپور اجراات سالانه و ربعوار کمیسیون شکایات انتخاباتی.
  • هماهنگی در تطبیق پروژه های انکشافی.