ریاست تفتیش داخلی

اهداف ریاست تفتیش داخلی:  

اهداف تفتیش داخلی شامل موارد ذیل میباشد:

 1. تحقق عواید و مصارف بودجه ادارات دولتی.
 2. مطابقت فعالیت های مالی و حسابی ادارات دولتی وسایر مراجع که پول یا دارائی عامه را در اختیارداشته و یا از آن استفاده می نمایند با احکام اسناد تقنینی.
 3. شفافیت درحسابدهی ادارات دولتی وسایر مراجع که پول یا دارائی عامه را دراختیار داشته ویا از آن استفاده می نمایند.
 4. حراست از دارایی های عامه ازطریق کنترول و تفتیش.
 5. حصول اطمینان ازمؤثریت،کارایی و اقتصادی بودن فعالیت های سایرنهادهایی که وجوه عامه را دراختیار دارند یا ازآن استفاده می کنند.
 6. شناسائی فعالیت های غیر قانونی، غیر مؤثر، غیر مفید غیر اقتصادی وسایر فعالیت های نادرست مالی، حسابی و اقتصادی و پیشنهاد اصلاح نواقص آنها.

وظـــايـف  ریاست تفتیش داخلی قرار ذیل است:

 1. اجـرای منظم تفتيش وبررسی فعاليت های مالی واقتصادی واحد های تحت اثر اداره.
 2. رهنمايی وتنظيم فعاليت های ادارات داخلی در سيستم اداره.
 3. تنظيم پيشنهاد درباره تکامل امور کنترول وتفتيش درسيستم اداره.
 4. مساعــــدت ميـــتوديک وعمـــلی باادارات تفتيش داخلی واحد های تحت اثـردرسيسـتم اداره.
 5. تـــرتيب فهـــرست مکمل واحــد های تحت اثـر کمیسیون شکایات و اداراتي که اداره تفتيش داخلی در آنها فعاليت مالی واقتصادی را تفتيش وبررسی مي نمايد.
 6. تفتــيش و بـــررسی فعـــاليت هـای مالی و اقتصادی تصديها، ادارات ومؤسسات دولتی مطابق پلان ونظربه لزوم ديد اداره و اوامر مقامات مافوق خارج از پلان.
 7. تعمـيل بـررسی های مـوضوعی ازمسايل جداگانه فعاليت هـای مالی واقتصادی، بررسی ازتطبيق تصاميم و پيشنهادات تفتيش قبلی.
 8. بــراساس تحلــيل وارزيـــابــی نـتايج تفتيش وبررسی، ارايه پيشنهاد جهت رفع نواقص تشخيص شده وکنترول ازتطبيق آن
 9. اتخـــاذ تصاميم قــــانونی بـــرای جـــلوگيری ازاجراآت غيرقانونی ادارات ومؤسسات درجريان تفتيش.
 10. مطلع ساختن عاجل مقام ذيصلاح از تخلفات واجراآت غيرقانونی تشخيص شده.