ریاست منابع بشری

ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی تمام امور مربوط به استخدام، ارتقا، تقاعد، ترتیب و تنظیم سوانح، ارزیابی سالانه و ظرفیت سازی کارمندان را در پرتو قوانین نافذه کشور (قانون کارکنان خدمات ملکی، قانون کار) و رهنمودهای تصویب شده کمیسیون شکایات انتخاباتی اجرا می نماید. این ریاست وظیفه دارد تا مطابق به قوانین نافذه کشور امور مربوط به استخدام کارمندان را با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تعقیب نموده و پروسه اصلاحات اداری را در کمیسیون تطبیق نماید.

ریاست منابع بشری وظیفه دارد تا نیازمندی های کارمندان کمیسیون شکایات انتخاباتی را تشخیص نموده و به هدف ارتقای ظرفیت کارمندان این اداره با حمایه انستیتیوت خدمات ملکی و دیگر ادارات مسلکی برنامه های آموزشی را راه اندازی نماید.

ریاست منابع بشری مسئولیت تامین  حقوق و منافع (رختصی، رختصی مریضی، رختصی بدون معاش، اضافه کاری و غیره) تمام کارمندان را دارد، ریاست منابع بشری همچنین مسئول تمدید قرادادها، نظارت بر حاضری و اجراات کارمندان در مطابقت با قوانین و پالسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی و در نظرگرفتن تساوی جنسیتی در سطح این نهاد میباشد.