ریاست ارتباط خارجه

ریاست ارتباط خارجه:

ریاست ارتباط خارجه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی یک ریاست دایمی در تشکیل  این کمیسیون بوده که  مسول هماهنگی امورات خارجی و دیپلوماتیک، پروتوکول ها، تریننګ کارمندان در خارج از کشور، سیمینار ها، کنفرانس ها و ورکشاپ های داخلی و خارجی، ملاقات های دوستانه در داخل و خارج از کشور و ورکشاپ ها به سطح جهان میباشد؛ این ریاست با نهادهای بین المللی و دونر ها از طریق ماموریت های دیپلوماتیک در جهت برګزاری یک انتخابات شفاف کار میکند. قابل تذکر است که بر علاوه فعالیت های متذکره ریاست مذکور مسول ایجاد روابط دوستانه با ادارات دولتی جهت فعالیت های چون ملاقات ها و سفرهای رسمی، اشتراک کارمندان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در کنفراس ها و ملاقات های دولتی میباشد. ریاست ارتباط خارجه مسوول میزبانی و محیا ساختن ملاقات ها با نمایندگان جوانب ذیدخل و دونر ها است. به اساس تشکیل کمیسیون ریاست ارتباط خارجه به معاونیت مسلکی و تخنیکی دارلانشاء راپور میدهد.