معاونت مالی و اداری

معاونیت مالی و اداری ریاست عمومی دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی تمام تسهیلات  لازم را در بخش اداری و مالی برای مقام کمیسیون، ریاست محترم عمومی درالانشاء و به دیگر واحدهای مرتبط فراهم می نماید.

همچنان معاونیت مالی و اداری  کمیسیون شکایات انتخاباتی جهت نیل به اهداف با شعار و تعهد قاطع در راستای مبارزه با فساد اداری و آوردن اصلاحات گسترده فعالیت می نماید.

اهداف کلی معاونیت مالی و اداری:

 ارائه خدمات به وقت، با کیفیت و موثر اداری برای رئیس و اعضای کمیسیون، رئیس درالانشاء ، کارمندان و واحداهای مربوط، محل کار مناسب و مجهز، تدارک دارایی ها، ترانسپورت، مکفی ساختن کمیسیون از لحاظ مالی و بودجوی، پیاده نمودن حکومت داری الکترونیکی و تساوی ساختن جندر به کمیسیون شکایات انتخاباتی و جذب افراد شایسته، با تجربه، تامین امنیت رجال برجسه کمیسیون، آوردن اصلاحات بنیادی و نهادینه سازی آن...

معاونیت مالی و اداری 2 ریاست و 3 آمریت تحت اثر دارد:

  1. ریاست مالی و اداری
  2. ریاست منابع بشری
  3. آمریت تهیه و تدارکات
  4. آمریت تکنالوژی معلوماتی
  5. آمریت جندر