ریاست مالی و اداری

ریاست مالی و اداری تمام پلان های مالی و تدارکاتی کمیسیون شکایات انتخاباتی را ترتیب نموده و مسئولیت مدیریت، نظارت و تطبیق این پلان ها را به عهده دارد، در ضمن مسئولیت ترتیب بودیجه سالانه برای کمیسیون و اخذ منظوری بودجه از وزارت مالیه نیز از جمله وظایف ریاست مالی و اداری می باشد.

ریاست مالی و اداری به شکل ربعوار و سالانه تخصیصات خود را از وزارت مالیه به دست می آورد و با درنظر داشت بودجه سالانه کارهای بخش های مختلف کمیسیون را نظارت نموده و در مورد چگونگی مصارفات و پیشرفت آن به مسئولین مربوطه کمیسیون در مقاطع مختلف زمانی معلومات را ارایه می نماید.

ریاست مالی و اداری مسئولیت تدارک، حفظ و نهگداری سرمایه منقول و غیر منقول کمیسیون را به عهده دارد و برای جلو گیری از تخریب آن تدابیر لازم را اتخاذ می نماید، همچنان قابل یاد آوری است که ریاست مالی و اداری از طریق کارمندان خویش در مرکز و ولایات تمام امور مالی، تدارکاتی و خدماتی کمیسیون را اجراء می نماید و سهولت های لازم را برای کمیسیون ایجاد می نماید.

  • تطبیق قوانین، مقررات و پالیسی های مربوط به بخش مالی/اداری
  • تشخیص نمودن ضروریات اداری تمام بخشهای کمیسیون و تهیه تمام اسناد مالی و تدارکاتی.
  • تنظیم، تدوین، طی مراحل و اخذ منظوری بودجه عادی و انکشافی کمیسیون. همچنان اقدام نمودن بر وقت ومناسب جهت صدور تخصیصات و به دست آوردن راپور های مصارفاتی و قطعی از بخشهای مربوطه.
  • به دست آوردن تخصیصات بودجوی به شکل ربعوار و سالانه از وزارت مالیه.
  • ارزیابی و بررسی مصارف بودجه عادی و انکشافی
  • ایجاد سهولت های ترانسپورتی برای کارمندان کمیسیون
  • تنظیم تمام امور ترانیسپورتی، ثبت، سجل و نهګداری منظم وسایط موجوده.
  • تنظیم تمام امورات مربوطه تدارکاتی مطابق قانون تدارکات و طرزالعمل ها.
  • جمع اوری تمام تایم شیت های مربوطه بعد از طی مراحل اداری و همکاری در پرداخت معاشات با UNOPS و وزارت مالیه.
  • تنظیم تمام قرداد ها به نمایندګی از کمیسیون با قراردادی های مربوطه طبق قانون افغانستان.