ریاست بررسی و تحلیل اعتراضات و شکایات

ریاست بررسی و تحلیل اعتراضات و شکایات در دفتر مرکزی و مدیریت تحلیل و بررسی در ولایات در  تشکیلات موجوده کمیسیون شکایات انتخاباتی حیثیت ستون اساسی حقوقی و تخنیکی را دارد که تمام پروسه های بررسی شکایات از زمان درج شکایت و اعتراض تا رایه نظریات حقوقی و یا اتخاذ تصامیم وآرشیف دوسیه ها در پرتو قوانین نافذه، مقررات، طرزالعمل و رهنمودها جهت تأمین شفافیت و عدالت در روند انتخاباتی را به عهده دارد.

وظایف و مسوولیت های این ریاست قرارشرح ذیل است:

ثبت و راجستر شکایات

آمریت ثبت شکایات و احصائیه مسوولیت اخذ شکایات واعتراضات از سوی شکایت کننده گان را دارد که باید همه شکایات با شواهد دست داشته شاکیان یکجا بوده و در بدل اخذ شکایت شان سند رسید به شاکی و اعتراض کننده داده میشود که شکایت و اعتراض را هویت رسمی میبخشد.

این معلومات حاصله از شکایت و شواهد در دیتابیس با یک نمبر مشخص ثبت شده وفایل شکایت/اعتراض همزمان به شکل فزیکی ترتیب میشود. اسناد اصلی در آرشیف حفظ شده وکاپی آن به آمریت بررسی ارجاع میشود.  کمیسیون های ولایتی آمریت ثبت شکایات و احصائیه را نداشته لذا وظایف متذکره را مدیریت تحلیل و بررسی اجرا‌ء مینماید.  

طبقه بندی، جمع اوری شواهد و ارتباطات با جوانب

آمریت بررسی شکایات واعتراضات را دسته بندی کرده، شواهد را بررسی و برای هردو جناح فرصت لازم جهت دفاع مساعد ساخته و در صورت لزوم دید کمیسیون مستقل شکایات از شاکی درخواست مینماید تا شواهد بیشتر برای تقویت شکایت/اعتراض خویش بدست داشته باشد.

بررسی شواهد و ارایه نظریات حقوقی

بعد از این پروسه آمریت برسی شواهد و اسناد شاکی ومشتکی عنه را بررسی نموده و  نظریات حقوقی خویش را ارآیه نموده ودوسیه را به آمریت تحلیل ارجاع مینماید.  آمریت تحلیل نظریات حقوقی بخش بررسی را ارزیابی نموده، وآنرا تأیید، تصحیح و یا  اصلاحات بیشتر در پرتو قوانین و مقررات نافذه  به وجود می آورد.

دوسیه یک بار دیگر بطور کامل توسط آمریت تحلیل بازنګری شده تا از طی مراحل حقوقی آن اطمینان حاصل شود و دوسیه به مقام ریاست تحلیل وبررسی برای بازنگری نهایی قبل از ارجاع به مجلس کمیشنران جهت اتخاذ فیصله نهایی احاله میشود، برعلاوه قبل از ارجاع دوسیه به بورد کمیشنران، ریاست تحلیل و بررسی هردوجانب را احضار نموده وتحقیقات لازمه اجرا میشود تا بعدأ دوسیه نهایی با نظریه حقوقی یکجا به بورد کمیشنران جهت ابراز فیصله نهایی ارجاع میشود. 

برگزاری جلسات علنی

دوسیه های شکایات طبق قوانین نافذه انتخابات، مقررات و طرزالعمل ها توسط کمیشنران مرور شده وبعدأ  مطابق فقره (۳) ماده (۲۴) قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، به منظور تأمین شفافیت در پروسه رسیدگی به شکایات انتخاباتی که قرار شرح ذیل است:

وقتی کمیشنران به زمان برگزاری جلسات علنی توافق نمودند این تقسیم اوقات تایید شده  به دفتر ریاست دارالانشاء جهت اطلاع دهی به کاندیدان، نماینده گان، رسانه ها، نهاد های جامعه مدنی، نماینده ګان نهاد های نظارت کننده ملی و بین المللی ارسال  میشود.

 دفتر ریاست دارالانشاء این معلومات را به ریاست اطلاعات و آګاهی عامه ګسیل نموده تا تمام جوانب ذیدخل مربوطه را  برای جلسات علنی دعوت نمایند.

در آغاز جلسات علنی به شاکی وقت داده میشود (در صورتیکه انها بخواهند در جلسات علنی اشتراک کنند در غیرآن ما نمیتوانیم مطابق معیارات انتخابات شاکی و اعتراض کننده ګان را وادار به اشتراک در جلسات علنی نمایم)   تا در مورد شکایت معلومات خویشرا با کمیشنران شریک سازد، بعداً به کاندید و یا نماینده آن وقت داده میشود تا دفاعیه خویش را ارایه نماید و کمیسیون در صورت لزوم دید جهت وضاحت شکایت از شاکی درخواست شواهد بیشتر مینماید.

 هیئت رهبری جلسه در اوقات معیینه جلسات علنی ویا جلسات معلوماتی خود را دایر نموده تا با ارایه علنی معلومات اعتماد ملی و اعتماد شفافیت پروسه برای هردو جناح ذیربط در مورد ابراز فیصله نهایی را تأمین کند.

ریاست تحلیل وبررسی در مرکز، و مدیریت تحلیل و برسی در ولایات تمام دوسیه های  شکایات و یا اعتراضات را با بورد کمیشنران و یا با کمیشنران ولایتی  جهت اتخاذ تصامیم شریک ساخته و به منظور ارایه  توضیحات لازمه در جلسات کمیسیون   اشتراک مینمایند.

در صورت استیناف طلبی بالای تصامیم کمیسیون های ولایتی در دفتر مرکزی پروسه مشابه توسط ریاست تحلیل و بررسی طی مراحل میشود.

بعداً بورد کمیشنران مرکزی / کمیشنران ولایتی بر اساس نظریه حقوقی ریاست تحلیل وبررسی (مدیریت تحلیل وبررسی در کمیسیون های ولایتی)، بشمول ماهیت شکایت و احکام حقوقی مربوطه و شواهد، تصمیم ګرفته و فیصله خویش را به ریاست تحلیل وبررسی (مدیریت تحلیل و بررسی در کمیسیون ها ولایتی) جهت تطبیق میفرستند. بورد کمیشنران مرکزی/ کمیشنران ولایتی تمام تصامیم خویش را به اساس قانون انتخابات، قانون تشکیل، مقررات و طرزالعمل ها اتخاذ مینمایند. تمام تصامیم مربوط به شکایات / اعتراضات باید به وقت معینه اعلان ګردد.

تصامیم کمیسیون مستقل شکایات انتخابات توسط آمریت ثبت شکایات و احصایه در دیتابیس درج گردیده و یک کاپی از تصامیم به آمریت ثبت شکایات جهت ارشیف نمودن ارسال میشود، و کاپی دیگر آن جهت تطبیق و ارتباط با جوانب ذیدخل به آمریت تطبیق فیصله ها ار سال میگردد. آمریت تطبیق بر فیصله ها تمام تصمامیم نهای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را جهت تطبیق پیگیری مینمایند.

طوریکه قبلاً تذکر ګردید، کمیسیون های ولایتی بخش ثبت شکایات و احصایه ندارد، به همین سبب درج شکایات، اعتراضات، و تصامیم در دیتابیس در وقت معینه توسط مدیریت تحلیل و بررسی به پیش برده میشود.

تمام فیصله ها در ویب سایت کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی توسط ریاست اطلاعات و آگاهی عامه اعلان خواهد شد. در کمیسیون های شکایات انتخاباتی ولایتی کمیشنران ولایتی تصامیم را در ولایات مربوطه اتخاذ نموده و یک کاپی از تصامیم خویش را به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ارسال مینماید. دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی تصامیم کمیسون های ولایتی را در ویب سایت کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی نتشر میکند.

ریاست تحلیل و بررسی  دفتر مرکزی گزارش تطبیقی را ترتیب نموده و یکجا با دوسیه به آمریت ثبت شکایات و احصایه ارسال مینمایند. فیصله های دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی نهایی وقابل تطبیق میباشد.درصورتیکه کمیسیون مستقل انتخابات فیصله های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را غیر عادلانه تلقی کند، کمیسیون مستقل انتخابات میتواند مطابق فقره ۴ ماده ۵۹ قانون انتخابات در مدت ۲۴ ساعت بعد از دریافت فیصله اعتراض نماید. بعد از این مرحله فیصله ها نهای و قابل تطبیق میباشد.

دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی و کمیسیون های ولایتی با همدیگر ارتباط نزدیک داشته و زمانیکه کمیسیون های ولایتی با مشکل مواجه شود توسط دفتر مرکزی مستقل شکایات انتخاباتی رهنمایی میگردد، علاوه بر این کمیسیون های ولایتی شکایات انتخاباتی در مورد رسیدگی به قضایا و استیناف طلبی  به دفتر مرکز کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی روزانه گزارش میدهد.

ریاست تحلیل وبررسی میتواند اخطاریه، وضع جریمه نقدی، غیرمعتبر شمردن اوراق رای دهی، محول نمودن قضایا به لوی څارنوالی در صورت داشتن جنبه جرمی، در صورت لزوم دید  ارجاع موضوع عزل مقامات دولتی مطابق قوانین نافذه، مقررات، طرزالعمل ها به بورد کمیشنران کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی.