معاونت پالیسی و هماهنگی دارالانشاء

معاونیت پالیسی و هماهنگی دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی

وظایف و صلاحیت ها

معاونیت پالیسی و هماهنگی به هدف طرح پلان ها و پالیسی ها، هماهنگی امورات داخلی و خارجی کمیسیون، طرح و تطبیق موضوعات اطلاعات و اگاهی عامه و نظارت از فعالیت های فوق الذکر ایجاد شده است.

با توجه به موارد فوق الذکر، معاونیت پالیسی و هماهنگی کمیسیون شکایات انتخاباتی دارای وظایف عمده ذیل میباشد:

  1. طرح و تعدیل پالیسی های موثر ستراتیژیک و کوتاه مدت به منظور دستیابی به اهداف اساسی کمیسیون شکایات انتخاباتی و ارائه آن به کمیسیون جهت تائید و منظوری؛
  2. تطبیق و اجرائی شدن پالیسی های تائید شده از طرف کمیسیون به سطح مرکز و ولایات و ارائه گزارش به رهبری کمیسیون؛
  3. تنظیم فعالیت های بخش روابط خارجه کمیسیون شکایات انتخابات جهت حصول حسن روابط با ارگان های ذیدخل درپروسه انتخابات و ارگان های بین المللی و نظارت از فعالیت های تشریفاتی و ایجاد تسهیلات برای مسؤلین و کارکنان کمیسیون بمنظور اشتراک در کنفرانس ها، سمینارها، ورکشاپ های بین المللی و منطقوی، با زدید های دو ستانه پس از منظوری سفر توسط مقامات مربوطه؛
  4. جلب همکا ری های تخنیکی و سایر همکاری های در موارد مختلف همکاران بین المللی صدور مکاتیب حمایتی از پیشنهادات مرتبه مختلف به نهاد های بین المللی؛
  5. تنظیم فعالیت های بخش اطلاعات و آگاهی عامه کمیسیون، تامین حق دسترسی اتباع کشور به اطلاعات و معلومات مورد نیاز مطابق به قانون دسترسی به اطلاعات وهماهنگی با ادارات مختلف کمیسیون شکایات انتخاباتی جهت فراهم آوری معلومات مورد نظر برای درخواست کننده گان اطلاعات؛
  6. حصول اطمینان از تامین ارتباط با تمام رسانه های دولتی و غیر دولتی جهت نشر اخبار و اطلاعات کمیسیون، انعکاس فعالیت ها،رویداد ها، کنفرانس ها، سمینار ها وملاقات های هیت رهبری در داخل وخارج کشورازطریق نشریه ها و اطلاعات جمعی؛
  7. تطبیق موثر کمپاین های روابط عامه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی؛
  8. مراقبت وکنترول از امور مربوط به هماهنگی موثر بین کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی و دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، تطبیق طرزالعمل های عملیاتی در سطح ولایت غرض اطمینان از فعالیت های آنان؛

ریاست های ، پلان وپالیسی، اطلاعات وآگاهی عامه و ارتباط خارجه تحت اثر معاونیت پالیسی و هماهنگی کمیسیون شکایات انتخاباتی می باشد.