نتایج شارت لیست بست های ولایتی

 

شماره نام بست  تاریخ اعلان شارت لیست
۱ جدول شارت لیست بست رتبه 5 عضو رسیدگی به اعتراضات و شکایات هلمند ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
۲ جدول شارت لیست بست رتبه 5 عضو رسیدگی به اعتراضات و شکایات ارزگان ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
۳ جدول شارت لیست بست رتبه 5عضو رسیدگی به اعتراضات و شکایات نورستان ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
۴ جدول شارت لیست بست رتبه 4 کارشناس اطلاعات و آگاهی عامه دارالانشای کندهار ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
۵ جدول شارت لیست بست رتبه 4 کارشناس اطلاعات و آگاهی عامه دارالانشای پکتیا ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
۶ جدول شارت لیست بست رتبه 4 مدیر عمومی مالی و اداری دارالانشای نورستان ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
۷ جدول شارت لیست بست رتبه 4 مدیر عمومی رسیدگی به اعتراضات و شکایات دارالانشای نیمروز ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

جدول شارت لیست بست عضو مسلکی رسیدگی به اعتراضات و شکایات 26 ولایت


جدول شارت لیست واجدین و غیرواجدین شرایط بست های ولایتی:

  شماره     نام بست و ولایت مربوطه     تاریخ نشر شارت لیست     لینک جدول  
۱ کارشناس اطلاعات و آگاهی عامه ولایت بامیان ۱۳۹۷/۶/۲۸ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۲ کارشناس اطلاعات و آگاهی عامه ولایت بلخ ۱۳۹۷/۶/۲۸ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۳ کارشناس اطلاعات و آگاهی عامه ولایت پکتیا ۱۳۹۷/۶/۲۸ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۴ کارشناس اطلاعات و آگاهی عامه ولایت قندهار ۱۳۹۷/۶/۲۸ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۵ کارشناس اطلاعات و آگاهی عامه ولایت کابل ۱۳۹۷/۶/۲۸ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۶ کارشناس اطلاعات و آگاهی عامه ولایت کندز ۱۳۹۷/۶/۲۸ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۷ کارشناس اطلاعات و آگاهی عامه ولایت ننگرهار ۱۳۹۷/۶/۲۸ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۸ کارشناس اطلاعات و آگاهی عامه ولایت هرات ۱۳۹۷/۶/۲۸ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۹ عضو مسلکی رسیدگی به اعتراضات و شکایات ولایت لوگر ۱۳۹۷/۶/۲۷ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
       
۱ مدیرعمومی مالی و اداری بادغیس ۱۳۹۷/۶/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۲ مدیرعمومی مالی و اداری پکتیکا ۱۳۹۷/۶/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۳ مدیرعمومی مالی و اداری کندهار ۱۳۹۷/۶/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۴ مدیرعمومی مالی و اداری ننگرهار ۱۳۹۷/۶/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۵ مدیرعمومی رسیدگی به اعتراضات و شکایات نورستان ۱۳۹۷/۶/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۶ مدیرعمومی رسیدگی به اعتراضات و شکایات کندهار ۱۳۹۷/۶/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
       
۱ مدیریت عمومی رسیدگی به اعتراضات و شکایات ارزگان ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۲ مدیریت عمومی رسیدگی به اعتراضات و شکایات پکتیا ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۳ مدیریت عمومی رسیدگی به اعتراضات و شکایات پکتیکا ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۴ مدیریت عمومی رسیدگی به اعتراضات و شکایات ننگرهار ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۵ مدیریت عمومی رسیدگی به اعتراضات و شکایات هلمند ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۶ مدیریت عمومی رسیدگی به اعتراضات و شکایات نورستان ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۷ مدیریت عمومی رسیدگی به اعتراضات و شکایات سمنگان ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۸ مدیریت عمومی رسیدگی به اعتراضات و شکایات نیمروز ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۹ مدیریت عمومی رسیدگی به اعتراضات و شکایات کندوز ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۱۰ مدیریت عمومی رسیدگی به اعتراضات و شکایات جوزجان ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۱۱ مدیریت عمومی رسیدگی به اعتراضات و شکایات کندهار ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۱۲ مدیریت عمومی مالی و اداری کابل ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۱۳ مدیریت عمومی مالی و اداری ارزگان ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۱۴ مدیریت عمومی مالی و اداری پکتیکا ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۱۵ مدیریت عمومی مالی و اداری زابل ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۱۶ مدیریت عمومی مالی و اداری قندهار ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۱۷ مدیریت عمومی مالی و اداری بادغیس ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۱۸ مدیریت عمومی مالی و اداری سرپل ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۱۹ مدیریت عمومی مالی و اداری فراه ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۲۰ مدیریت عمومی مالی و اداری ننگرهار ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۲۱ مدیریت عمومی مالی و اداری نیمروز ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۲۲ مدیریت عمومی مالی و اداری هلمند ۱۳۹۷/۴/۳ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۲۳ آمریت دارالانشای ولایت بادغیس ۱۳۹۷/۳/۲۷ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۲۴ آمریت دارالانشای ولایت پکتبا ۱۳۹۷/۳/۲۷ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۲۵ آمریت دارالانشای ولایت خوست ۱۳۹۷/۳/۲۷ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۲۶ آمریت دارالانشای ولایت نیمروز ۱۳۹۷/۳/۲۷ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۲۷ آمریت دارالانشای ولایت زابل ۱۳۹۷/۳/۲۷ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۲۸ آمریت دارالانشای ولایت سرپل ۱۳۹۷/۳/۲۷ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۲۹ آمریت دارالانشای ولایت غزنی ۱۳۹۷/۳/۲۷ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۳۰ آمریت دارالانشای ولایت فاریاب ۱۳۹۷/۳/۲۷ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۳۱ آمریت دارالانشای ولایت فراه ۱۳۹۷/۳/۲۷ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۳۲ آمریت دارالانشای ولایت کنر ۱۳۹۷/۳/۲۷ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۳۳ آمریت دارالانشای ولایت لوگر ۱۳۹۷/۳/۲۷ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط