شارت لیست نشده ها

کمیسیون شکایات انتخاباتی لیست کاندیدان غیر واجد شرایط بست های مرکزی خویش را که جدول آن ضم این اعلامیه میباشد،  اعلان می دارد.

لذا از افرادی که نام های شان در جدول های واجدین شرایط ذکر شده اند تقاضا می گردد که منتظر تماس تلفنی آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی باشند.

نوت: چنانچه افراد کامیاب شده در لیست سیاه (Black List) کمیسیون شکایات انتخاباتی شامل باشند و یا در اسناد خویش جعل و تزویر نموده باشند، کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد آنها تصمیم خواهد گرفت.

جدول لیست کاندیدان واجد شرایط و غیر واجد شرایط:

شماره نام بست تاریخ اعلان شارلیست  کاندیدان واجد شرایط
۱ مدیریت اجرائیه ریاست تحلیل و بررسی ۱۳۹۷/۱۰/۴ غیر واجدین شرایط
۲      
۳      
۴      

شماره نام بست تاریخ اعلان شارت لیست کاندادان غیر واجد شرایط
۱ مدیریت تعقب و پیگیری مصوبات ۱۳۹۷/۷/۱۹ غیر واجد شرایط
۲ ترجمان ۱۳۹۷/۷/۱۹ غیر واجد شرایط
       
۱ مدیریت تحصیل عواید ۱۳۹۷/۷/۱ غیر واجد شرایط
۲ مدیر اجرلئیه معاونیت پلان وپالیسی ۱۳۹۷/۶/۳۱ غیر واجد شرایط
       
۱ مدیریت مرکز آموزش ۱۳۹۷/۵/۲۰ غیر واجد شرایط
۲ مدیر اجرائیه- ریاست ثبت و تصنیف اعتراضات ۱۳۹۷/۵/۲۰ غیر واجد شرایط
       
۱ سکرتریت معاونیت کمیسیون ۱۳۹۷/۴/۶ غیر واجد شرایط
۲ معاونت مالی و اداری   غیر واجد شرایط
۳ ریاست پالیسی و پلان   غیر واجد شرایط
۴ ریاست ارتباط خارجه   غیر واجد شرایط
۵ مشاوریت حقوقی کمیسیون   غیر واجد شرایط
۶ مدیر عمومی نشرات   غیر واجد شرایط
۷ مدیر عمومی تنظیم سفرها   غیر واجد شرایط
۸ مدیریت اجرائیه تحلیل و بررسی   غیر واجد شرایط
۹ سکرتریت دارالانشاء   غیر واجد شرایط
۱۰ آمریت اسناد و ارتباط   غیر واجد شرایط
۱۱ مدیریت عمومی معاشات   غیر واجد شرایط
۱۲ آمریت بررسی   غیر واجد شرایط
۱۳ آمریت توسعه پالیسی ها و برنامه ها   غیر واجد شرایط
۱۴ مدیریت حاضری   غیر واجد شرایط
۱۵ مدیریت عمومی بودیجه عادی و انکشافی   غیرواجد شرایط
۱۶ مدیریت اجرایه مالی و اداری   غیرواجد شرایط