شارت لیست شده ها

کمیسیون شکایات انتخاباتی لیست کاندیدان واجد شرایط بست های مرکزی خویش را که جدول آن ضم این اعلامیه میباشد،  اعلان می دارد.

لذا از افرادی که نام های شان در جدول های واجدین شرایط ذکر شده اند تقاضا می گردد که منتظر تماس تلفنی آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی باشند.

نوت: چنانچه افراد کامیاب شده در لیست سیاه (Black List) کمیسیون شکایات انتخاباتی شامل باشند و یا در اسناد خویش جعل و تزویر نموده باشند، کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد آنها تصمیم خواهد گرفت.

جدول لیست کاندیدان واجد شرایط و غیر واجد شرایط:

شماره نام بست تاریخ اعلان شارلیست  کاندیدان واجد شرایط
       
۱ مدیر اجراییه ریاست پلان و پالیسی ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۲ کارشناس تصنیف اعتراضات و شکایات ۱۳۹۷/۱۰/۴ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۳ مدیریت حاضری ۱۳۹۷/۱۰/۴ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۴ مدیریت اجرائیه ریاست تحلیل و بررسی ۱۳۹۷/۱۰/۴ واجدین شرایط
۵ مدیر عمومی تحلیل و تصنیف وظایف ۱۳۹۷/۹/۲۲ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط

شماره نام بست تاریخ اعلان شارلیست  کاندیدان واجد شرایط
۱ مدیریت ارتباط و هماهنگی با ولایات ۱۳۹۷/۹/۱۱ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۲ سکرتریت عضو کمیسیون ۱۳۹۷/۹/۱۱ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۳ مدیریت تنظیم سفرها ۱۳۹۷/۹/۱۱ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
       
۱ مدیریت پیگیری و تعقیب موصبات ۱۳۹۷/۷/۱۹ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
1 آمریت استخدام بست ربته 3 1397/8/12 واجدشرایط و غیر شرایط
2 مدیریت دسترسی به اطلاعات بست رتبه 4 1397/8/12 واجدشرایط و غیر شرایط
3 آمریت روابط با جامعه مدنی و احزاب بست رتبه 3 1397/8/12 واجدشرایط و غیر شرایط
4 کارشناس تنظیم امور مشاهدین و ناظرین بست رتبه 4 1397/8/12 واجدشرایط و غیر شرایط
۱ آمریت تصنیف اعتراضات و شکایات ۱۳۹۷/۷/۸ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۲ کارشناس تحلیل اسناد ۱۳۹۷/۷/۸ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۳ کارشناس تحلیل و توحید گزارشات ۱۳۹۷/۷/۸ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
۴ مدیریت عمومی کنترول اسناد مراجعین ۱۳۹۷/۷/۸ واجدین شرایط و غیر واجدین شرایط
       
۱ کارشناس نظارت از پروسه های انتخاباتی ۱۳۹۷/۷/۱ واجدین شرایط
۲ کارشناس بررسی اسناد ۱۳۹۷/۷/۱ واجدین شرایط
۳ مدیریت تحصیل عواید ۱۳۹۷/۷/۱ واجدین شرایط
       
۱ مدیر اجرلئیه معاونیت پلان وپالیسی ۱۳۹۷/۶/۳۱ واجدین شرایط
       
۱ آمریت امور ولایات ۱۳۹۷/۶/۲۷ واجدشرایط و غیر واجدشرایط
۲ آمریت نظارت ۱۳۹۷/۶/۲۷ واجدشرایط و غیر واجدشرایط
۳ مدیر عمومی احسائیه و دیتابیس ۱۳۹۷/۶/۲۷ واجدشرایط و غیر واجدشرایط
       
۱ کارشناس مطبوعات ۱۳۹۷/۶/۳ واجدشرایط و غیر واجدشرایط
       
۱ آمریت تدقیق فیصله ها و مصوبات ۱۳۹۷/۵/۲۰ واجدشرایط و غیر واجدشرایط
۲ آمریت تدقیق و کنترول اسناد ۱۳۹۷/۵/۲۰ واجدشرایط و غیر واجدشرایط
۳ کارشناس تفتیش آراء ۱۳۹۷/۵/۲۰ واجدشرایط و غیر واجدشرایط
۴ کارشناس کنترول اسناد ۱۳۹۷/۵/۲۰ واجدشرایط و غیر واجدشرایط
۵ کارشناس تدقیق اسناد ۱۳۹۷/۵/۲۰ واجدشرایط و غیر واجدشرایط
۶ مدیریت مرکز آموزش ۱۳۹۷/۵/۲۰ واجدشرایط
۷ مدیریت اجرائیه- ریاست ثبت و تصنیف اعتراضات ۱۳۹۷/۵/۲۰ واجدشرایط
       
۱ سکرتریت معاونیت کمیسیون ۱۳۹۷/۴/۶ واجد شرایط
۲ معاونت مالی و اداری   واجد شرایط
۳ ریاست پلان و پالیسی   واجد شرایط
۴ ریاست ارتباط خارجه   واجد شرایط
۵ مشاوریت حقوقی کمیسیون   واجد شرایط
۶ مدیر عمومی نشرات   واجد شرایط
۷ مدیر عمومی تنظیم سفرها   واجد شرایط
۸ مدیریت اجرائیه تحلیل و بررسی   واجد شرایط
۹ سکرتریت دارالانشاء   واجد شرایط
۱۰ آمریت اسناد و ارتباط   واجد شرایط
۱۱ مدیریت عمومی معاشات   واجد شرایط
۱۲ آمریت بررسی   واجد شرایط
۱۳ آمریت توسعه پالیسی ها و برنامه ها   واجد شرایط
۱۴ مدیریت حاضری   واجد شرایط
۱۵ مدیریت عمومی بودیجه عادی و انکشافی   واجد شرایط
۱۶ مدیریت اجرایه مالی و اداری   واجد شرایط