قوانین و مقررات

قانون اساسی افغانستان (شماره ۱۰۳ مصوب مورخ ۶ / ۱۱ / ۱۳۸۲)

 قانون انتخابات (شماره ۱۰۵ مصوب مورخ ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۵)

طرح تعدیل، ایزاد و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات (شماره ۱۳۲۹ مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۱)

کود جزاء (شماره 256 مصوب مورخ 14 / 12 / 1395)

قانون جزاء ، به داخل ۲ كتاب و مشتمل بر ۸ باب و ٥٢٣ ماده ميباشد (شماره 910 مصوب مورخ 31 سنبله 1355)

قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (شماره 3471 مصوب مورخ 24 / 2 / 1384)

قانون احصائیه (شماره 10 مصوب مورخ 7 / 2 / 1392)

قانون ثبت احوال نفوس (شماره 5379 مصوب مورخ 10 / 9 / 1393)

قانون اجراآت جزائی -- تعدیل ماده بیست و ششم قانون اجراآت جزائی (شماره 137 مصوب مورخ 3 / 12 / 1392)

قانون دسترسی به اطلاعات (شماره 256 مصوب مورخ 12 / 12 / 1396)

قانون احزاب سياسى (شماره 8820 مصوب مورخ 7 / 6 / 1388)

قانون رسانه های همگانی - قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی (شماره 5860 مصوب مورخ 9 / 4 / 1388)

قانون وکلای مدافع (شماره 4481 مصوب مورخ 7 / 9 / 1386)

قانون کارکنان خدمات ملکی --- تعدیل، حذف و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی (شماره 32 مصوب مورخ 26 / 3 / 1387)

قانون کار (شماره 14488 مصوب مورخ 5 / 9 / 1387)

قانون اداره عالی تفتیش -- تعدیل برخی از مواد مقرره حقوق و امتیازات کادرهای تخصصی طبی (شماره 130 مصوب مورخ 2 / 12 / 1391)

قانون تنظیم معاش مقامات دولتی -- فرمان رئیس ج.ا.ا درمورد جلب وجذب مجـدد داوطلبانی که بعـد از سوق به صفوف اردوی ملی و پولیس ملی  به دلیل غیابت از اجرای خدمت بازمانده اند -- تعـدیل، ایزاد و لغـو برخی از مواد مقررۀ کـنترول و راپوردهی انتقال پـول، اسعار واسناد قابل معـاملۀ بی اسم درگمرکات سرحدی (شماره ۱۴۵ مصوب مورخ 19 / 11 / 1394)

قانون مالیات بر عایدات (شماره 171 مصوب مورخ 27 / 12 / 1387)

قانون تدارکات (شماره 90 مصوب مورخ 25 / 5 / 1395)

قانون پاسپورت (شماره 78 مصوب مورخ 14 / 6 / 1394)

قانون تحصیلات عالی ملکی (شماره 74 مصوب مورخ 11 / 6 / 1394)

قانون معارف (شماره 56 مصوب مورخ 31 / 4 / 1387)

قانون اداره امور مالیات (شماره 63 مصوب مورخ 4 / 6 / 1394)

قانون صحت عامه (شماره 5 مصوب مورخ 15 / 9 / 1388)

قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترول آن (شماره 38 مصوب مورخ 22 / 3 / 1389)

میثاق مبارزه علیه فساد اداری (شماره 127 مصوب مورخ 2 / 10 / 1386)

قانون انتخابات شاروالی ها (شماره 4581 مصوب مورخ 18 / 8 / 1382)

كنوانسيون شماره (138) سال 1973 در باره حد اقل سن در باره شموليت به كار يا استخدام (شماره 10 مصوب مورخ 28 / 9 / 1388)

ضمایم مقرره های مصرف مواد سوخت (شماره 48 مصوب مورخ 10 / 12 / 1388)

مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی (شماره 17 مصوب مورخ 21 / 5 / 1394)