طرزالعمل ها

طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی مصوب ۲ سرطان ۱۳۹۸ (نافذ)

طرزالعمل بررسی قضایای انتخاباتی مصوب جوزای ۱۳۹۸ (نافذ)

طرزالعمل استخدام کارکنان موقت (ناظمین و ناظرین) کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی مصوب جوزای ۱۳۹۸ (نافذ)

طرزالعمل استخدام کارکنان مسلکی موقت مصوب سرطان ۱۳۹۸ (نافذ)

طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشی از پروسه ثبت نام رای دهندگان مصوب جوزای ۱۳۹۸ (نافذ)

طرزالعمل وظایف و صلاحیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی مصوب (مورخ ۲۰ جوزای ۱۳۹۸) نافذ

طرزالعمل مسئولین ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی مصوب (مورخ  ۲۰ جوزای ۱۳۹۸) (نافذ)

طرزالعمل بررسی افراد دارای عضویت یا فرماندهی گروه های مسلح غیرقانونی به حیث کاندید

طرزالعمل استفاده از حاضری الکترونیکی (مصوب مورخ حوت 1395)

طرزالعمل استخدام کارکنان دایمی کمیسیون شکایات انتخاباتی (مصوب مورخ اسد 1396)

طرزالعمل گزینش ریاست دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی (مصوب مورخ حوت 1395)

طرزالعمل تدویر جلسات اداری کمیسیون شکایات انتخاباتی (مصوب مورخ حوت 1395)

طرزالعمل انتخاب هیئت اداری کمیسیون شکایات انتخاباتی (مصوب مورخ 6 قوس 1395)

طرزالعمل استخدام کمیشنران و لایتی (ملغی)

طرزالعمل استخدام کارکنان موقت کمیسیون شکایات انتخاباتی (ملغی)

طرزالعمل وظایف و صلاحیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی (مصوب مورخ جدی ۱۳۹۵) ملغی

طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشی از پروسه ثبت نام رای دهندگان (ملغی)

طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی (ملغی)