نشست خبری کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ درپیوند به تخلفات انتخاباتی

اعضای محترم رهبری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی؛ امروز ( پنجشنبه مورخ ۱۰ اسد ۱۳۹۸) نشست خبری را در مورد تخلفات انتخاباتی از سوی ستادهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 1398 که در جریان مبارزات انتخاباتی مرتکب شده اند، برگزار نمودند.

داکتر محمد قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، دراین نشست خبری گفت : با آغاز دوره ی  پیکار های انتخاباتی، نامزدان محترم انتخابات ریاست جمهوری نیز مبارزات انتخاباتی شان را  به گونه رسمی آغاز نموده اند که جلسات و گردهمایی های نامزدان  محترم ریاست جمهوری 1398 با مواردی از تخلفات انتخاباتی همراه بود.

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی تصریح کرد، دراین پیکارها، نامزدان محترم  ریاست جمهوری 1398 از منابع مالی دولتی مانند: استفاده از امکانات دولتی، تجهیزات و وسایط نقلیه دولتی و حضور برخی از کارمندان عالی رتبه  دولتی، درگردهمایی های نامزدان انتخاباتی  به نفع خود استفاده کرده اند.

به گفته وی بر اساس بند ۳۱ فقره (۱) ماده ۹۸ قانون انتخابات، فقره ۵ ماده پنجم، فقره (۲) ماده ششم وبندهای ۴ و۷ فقره (۱) ماده هفتم تعدیل لایحه مبارزات انتخاباتی، درانتخابات ریاست جمهوری سال (۱۳۹۸) وهمچنان فقره (۴) ماده ششم لایحه تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی این اقدام کاندیدان، تخلف انتخاباتی محسوب می گردد.

آقای الیاسی افزود؛ هیچ یک از کاندیدان محترم و تکت های انتخاباتی در زمان مبارزات انتخاباتی خود نمی توانند از القاب و عناوینی مانند صدراعظم، معاون سوم ... که مخالف قانون اساسی است، استفاده کنند.

به گفته ی آقای الیاسی اعضای محترم رهبری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با اتفاق آرا تصمیم اتخاذ نمودند تا به هر یک از تکت های انتخاباتی «دولت ساز» و «ثبات و همگرایی» طبق صراحت بند ۳ فقره (۱) ماده سی ام قانون انتخابات، اخطاریه جدی به منظور رعایت بیشتر طرزالعمل های کمیسیون های انتخاباتی وسایر مقررات انتخاباتی صادر کنند.

وی خاطر نشان کرد که اگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، به اخطاریه های کمیسیون شکایات انتخاباتی توجه نکنند مطابق قانون وطرزالعمل های انتخاباتی با جریمه نقدی روبه رو خواهند شد و در صورت ادامه این تخلفات ممکن است با محرومیت کمپاین از برخی از روزها رو به رو گردند.

فیصله بررسی تخلفات انتخاباتی تکت های انتخاباتی "دولت ساز" و "ثبات و همگرایی"