اعلان مجدد بست های کارشناس مطبوعاتی و مدیر تحصیل عواید

به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی!

کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم اینک بست های ذیل را به منظور استخدام کارمندان شایسته و کارفهم از تاریخ (۱۳۹۷/۱۰/۱۱ الی ۱۳۹۷/۱۰/۱۹) به اعلان می سپارد.

شماره عنوان بست اداره بست تاریخ اعلان تاریخ ختم
۱ کارشناس مطبوعاتی ریاست دفتر ۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۲ مدیر تحصیل عواید ریاست مالی واداری ۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

به اطلاع آنعده اشخاصی که واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته باشند، رسانیده می شود تا خود را در بست های متذکره کاندید نمایند.

اشخاص واجد شرایط می توانند فورمه های درخواستی را از ساعت 8:00 الی 3:00 ظهر از ظهر روزهای (شنبه الی چهارشنبه) به ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی واقع شیرپور ناحیه دهم شهر کابل جوار وزارت عدلیه اخذ و بعد از خانه پری در خلال اعلان متذکره دوباره تسلیم نمایند. ضمناً می توانند فورمه درخواستی را از سایت کمیسیون شکایات انتخاباتی اخذ و بعد از خانه پری هارد آنرا دوباره به ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی تسلیم نمایند.